NOVINKY

arr3Certifikát kvality zlata gold cuvee 23 karátCertifikát kvality zlata gold cuvee 23 karát ... arr3Darčekové vína od výrobcuSpoločnosť Gold Cuvee s.r.o. prináša na trh rad výrobkov radovej značky Gold Cuvee. Sme priamim... arr3Získané oceneniaVína, ktoré sú plnené v našich produktoch, získavajú každoročne ocenenia a medaile v hodnoteniach...

KONTAKTY

Gold Cuve s.r.o.
Cintorínska 660 7/A
Limbach 90091
tel: +421 903 630 631
napíšte nám
web: www.velkoobchodnazona.sk

ANKETA

Uvítali by ste množstevné zľavy?

Áno 30% Nákup po kuse je OK 23% Nie 25% Mám záujem ak je to možně 22%

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Veľkoobchodné podmienky

 

Minimálny veľkoobchodný odber prostredníctvom veľkoobchodu www.velkoobchodnazona.sk je vo výške 60 € bez DPH. Darčekové vino velkoobchod

 

Veľkoobchodný nákup tovaru prostredníctvom veľkoobchodu Veľkoobchodná zóna môžu uskutočňovať SZČO a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu,

že sa budú riadiť nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

Veľkoobchodné ceny sú zobrazené po registrácii v systéme www.velkoobchodnazona.sk a po odsúhlasení naším správcom.

Odsúhlasenie prístupu do systému www.velkoobchodnazona.sk prebieha od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00.

 

1. www.velkoobchodnazona.sk sa zaväzuje dodať tovar k odberateľovi na adresu, ktorú odberateľ uvedie pri registrácii, prípadne vyplnení objednávky. V prípade, ak www.velkoobchodnazona.sk nebude môcť tovar z technických alebo iných dôvodov odberateľovi dodať, bude odberateľa neodkladne o tejto skutočnosti informovať.

 

2. Spoločnosť Gold Cuvee s.r.o. prevádzkovateľ www.velkoobchodnazona.sk sa zaväzuje dodať objednaný tovar odberateľovi do 14 dní od objednania tovaru, od úhrady / pri platbe vopred / za predpokladu, že objednaný tovar je zobrazený na www.velkoobchodnazona.sk "skladom".  V prípade, že sa dodacia lehota objednaného tovaru predĺži, napríklad z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, prípadne ak je uvedené, že tovar je na objednávku, budeme o tejto skutočnosti odberateľa bezodkladne informovať.

 

3. Ku každému tovaru zakúpenému na www.velkoobchodnazona.sk je pri jeho dodaní odberateľovi priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako daňový a záručný doklad.

 

4. Platba cez internet banking nie je časovo limitovaná, avšak objednávka bude spracovaná až po zúčtovaní platby. V prípade, že úhrada nebude vykonaná včas, odberateľ sa vystavuje riziku, že daný tovar už nebude k dispozícii. Objednávky neuhradené do 30 dní od objednania budú stornované.

 

5. Po odoslaní objednávky bude na Vašu e-mailovú adresu zaslaná informácia o prijatí objednávky. Po overení objednávky Vám budú priebežne zasielané údaje o priebehu vybavenia, o výslednej cene zásielky a o odoslaní zásielky. V prípade, ak nedostanete tieto informácie, skontrolujte si nevyžiadanú poštu vo Vašej schránke, prípadne priamo na poštovom serveri u Vášho poskytovateľa e-mailovej služby. Taktiež si skontrolujte, či ste zadali správnu e-mailovú adresu, prípadne či vaša e-mailová schránka nie je plná. Toto sú najčastejšie prípady, prečo nedostanete potvrdenie o objednávke. V prípade, že všetko bolo zadané správne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

 

6. Pri dodaní si odberateľ musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.

 

7. V prípade uplatnenia reklamácie neskôr, platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku.

 

8. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nevhodným skladovaním (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, …), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

 

9. Uvádzané ceny prepravy sú platné v rámci Slovenska. Poštovné do zahraničia sú kalkulované osobitne.

 

 

 

Ceny a dodacie podmienky

 

10. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Dodávateľ sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR.

 

11. Kúpna cena tovarov ponúkaných dodávateľom prostredníctvom www.velkoobchodnazona.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru, po zaregistrovaní sa odberateľom do systému veľkoobchodu. Kúpna cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

 

12. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.velkoobchodnazona.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre odberateľa platné dňom ich uverejnenia na www.velkoobchodnazona.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už odberateľom objednaný. V prípade, ak sa na www.velkoobchodnazona.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- Eur" alebo "1,-Eur", dodávateľ nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže odberateľovi ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak odberateľ v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

13. Odberateľ sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje a adresu, IČO, fakturačné údaje, tiež správny e-mail a tel. číslo. Odberateľ sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť.

 

14. Každá odoslaná objednávka sa stáva záväznou. Jej zrušenie je možné len v deň odoslania objednávky alebo ešte pred odoslaním tovaru, a to až po vzájomnej dohode. V prípade neprevzatia zásielky je firma Gold Cuvee s.r.o. oprávnená požadovať úhradu vzniknutých nákladov na prepravu a balné. Objednávka na dobierku môže byť pred odoslaním preverená na telefónnom čísle uvedenom v objednávke. V prípade platby vopred je objednávka spracovaná a odoslaná bez overenia ihneď po platbe.

 

15. Potvrdením objednávky sa obe strany dohodli, že ak odberateľ nevyzdvihne ním objednaný tovar, dodávateľ si účtuje jednorazový poplatok za vzniknuté náklady vo výške 10,- Eur. V prípade, že náklady dodávateľa prevyšujú túto sumu dodávateľ si bude účtovať celú vzniknutú škodu.

 

16. Vyhradzujeme si právo požadovať platbu vopred v týchto podmienkach:

 

 • pri prvých troch objednávkach tovaru
 • pri objednávke odberateľom, ktorý v minulosti zásielku na dobierku neprevzal
 • pri objednávke nad 300 €
 • pri objednávke mimo územie SR

 

17. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prijatú objednávku na základe bodu 16., alebo ak objednávka nespĺňa potrebné naležitosti.

 

18. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorenie doručenia, alebo stratu zásielky spôsobenú doručovateľom.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

19. Odberateľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

 

20. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým zmiernou cestou; v prípade, ak zmluvné strany nevyriešia spor zmierlivou cestou obrátia sa na vecne a miestne príslušný súd podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).

 

21. Ak má odberateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. § 37e zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (zák. č. 97/1963 Zb. ZMPSP v znení neskorších predpisov) je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný slovenský súd.

 

22. Ak má odberateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR avšak v rámci EU, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. oddielu 7 článku 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný slovenský súd.

 

23. Tieto OP sú spracované v súlade s príslušnými ust. OBZ, OZ, zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. č. 250/2007 Zz. v znení neskorších predpisov), zákonom o elektronickom obchode (zák. č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (zák. č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

24. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy Gold Cuvee s.r.o.

Pri nedodržaní splatnosti Vám môže byť účtovaný úrok z omeškania v súlade s § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky podľa § 369 ods. 1 zákona je 40 Eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.

 

25. Tieto OP  nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na www.velkoobchodnazona.sk 2022

 

2. Ochrana osobných údajov

 
 

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

  • 1. Správcom Vašich osobných údajov je živnostník Gold Cuvee s.r.o. (ďalej len "správca").
  • 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Cintorínska 660/7A, 90091 Limbach, IČO 46505091
  • 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
  • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Google Ireland Limited (správca reklamného prostredia google adwords a google analitics), Geis SK s.r.o.(prepravca objednávok, EASY START s.r.o. (účtovná spoločnosť).

 

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu info@velkoobchodnazona.sk
 • 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

 • 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  22. 8. 2022 na eshope www.velkoobchodnazona.sk

OGJkMmI