NOVINKY

arr3Certifikát kvality zlata gold cuvee 23 karátCertifikát kvality zlata gold cuvee 23 karát ... arr3Darčekové vína od výrobcuSpoločnosť Gold Cuvee s.r.o. prináša na trh rad výrobkov radovej značky Gold Cuvee. Sme priamim... arr3Získané oceneniaVína, ktoré sú plnené v našich produktoch, získavajú každoročne ocenenia a medaile v hodnoteniach...

KONTAKTY

Gold Cuve s.r.o.
Cintorínska 660 7/A
Limbach 90091
tel: +421 903 630 631
napíšte nám
web: www.velkoobchodnazona.sk

ANKETA

Uvítali by ste množstevné zľavy?

Áno 47% Nákup po kuse je OK 19% Nie 16% Mám záujem ak je to možně 18%

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Veľkoobchodné podmienky

 

Minimálny veľkoobchodný odber prostredníctvom veľkoobchodu www.velkoobchodnazona.sk je vo výške 60 € bez DPH. Darčekové vino velkoobchod

 

Veľkoobchodný nákup tovaru prostredníctvom veľkoobchodu Veľkoobchodná zóna môžu uskutočňovať SZČO a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu,

že sa budú riadiť nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

Veľkoobchodné ceny sú zobrazené po registrácii v systéme www.velkoobchodnazona.sk a po odsúhlasení naším správcom.

Odsúhlasenie prístupu do systému www.velkoobchodnazona.sk prebieha od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00.

 

1. www.velkoobchodnazona.sk sa zaväzuje dodať tovar k odberateľovi na adresu, ktorú odberateľ uvedie pri registrácii, prípadne vyplnení objednávky. V prípade, ak www.velkoobchodnazona.sk nebude môcť tovar z technických alebo iných dôvodov odberateľovi dodať, bude odberateľa neodkladne o tejto skutočnosti informovať.

 

2. Spoločnosť COOLish s.r.o. prevádzkovateľ www.velkoobchodnazona.sk sa zaväzuje dodať objednaný tovar odberateľovi do 14 dní od objednania tovaru, od úhrady / pri platbe vopred / za predpokladu, že objednaný tovar je zobrazený na www.velkoobchodnazona.sk "skladom".  V prípade, že sa dodacia lehota objednaného tovaru predĺži, napríklad z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, prípadne ak je uvedené, že tovar je na objednávku, budeme o tejto skutočnosti odberateľa bezodkladne informovať.

 

3. Ku každému tovaru zakúpenému na www.velkoobchodnazona.sk je pri jeho dodaní odberateľovi priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako daňový a záručný doklad.

 

4. Platba cez internet banking nie je časovo limitovaná, avšak objednávka bude spracovaná až po zúčtovaní platby. V prípade, že úhrada nebude vykonaná včas, odberateľ sa vystavuje riziku, že daný tovar už nebude k dispozícii. Objednávky neuhradené do 30 dní od objednania budú stornované.

 

5. Po odoslaní objednávky bude na Vašu e-mailovú adresu zaslaná informácia o prijatí objednávky. Po overení objednávky Vám budú priebežne zasielané údaje o priebehu vybavenia, o výslednej cene zásielky a o odoslaní zásielky. V prípade, ak nedostanete tieto informácie, skontrolujte si nevyžiadanú poštu vo Vašej schránke, prípadne priamo na poštovom serveri u Vášho poskytovateľa e-mailovej služby. Taktiež si skontrolujte, či ste zadali správnu e-mailovú adresu, prípadne či vaša e-mailová schránka nie je plná. Toto sú najčastejšie prípady, prečo nedostanete potvrdenie o objednávke. V prípade, že všetko bolo zadané správne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

 

6. Pri dodaní si odberateľ musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.

 

7. V prípade uplatnenia reklamácie neskôr, platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku.

 

8. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nevhodným skladovaním (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, …), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

 

9. Uvádzané ceny prepravy sú platné v rámci Slovenska. Poštovné do zahraničia sú kalkulované osobitne.

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany odberateľa sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese dodávateľa.

b) Odberateľ, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi odberateľ dodávateľovi čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí 
» v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho odberateľ na adresu dodávateľa 
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý 
» tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe 
» tovar zašle odberateľ doporučene a poistený, nie na dobierku

c) Odstúpenie od zmluvy musí odberateľ urobiť písomnou formou.

d) V prípade, že odberateľ odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ odberateľovi už zaplatenú kúpnu cenu za vrátený tovar v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet odberateľa určený odberateľom.

e) Dodávateľ vráti pri platnom odstúpení od zmluvy odberateľovi kúpnu cenu zaplatenú za tovar, prípadne zníženú cenu z dôvodu opotrebenia alebo nekompletnosti. Náklady na objednanie, dodanie a vrátenie tovaru znáša odberateľ. Iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, znáša náklady spojené s objednávkou, dodaním a vrátením tovaru dodávateľ. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke dodávateľa.

 

g) Za náklady na objednanie uvedené v bode f) sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru.

 

h) V prípade, že odberateľ nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bodoch a, b, c, všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť odberateľovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť odberateľovi.

 

i) Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar odberateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať  odberateľa a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený odberateľom.

 

Ceny a dodacie podmienky

 

10. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Dodávateľ sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR.

 

11. Kúpna cena tovarov ponúkaných dodávateľom prostredníctvom www.velkoobchodnazona.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru, po zaregistrovaní sa odberateľom do systému veľkoobchodu. Kúpna cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

 

12. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.velkoobchodnazona.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre odberateľa platné dňom ich uverejnenia na www.velkoobchodnazona.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už odberateľom objednaný. V prípade, ak sa na www.velkoobchodnazona.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- Eur" alebo "1,-Eur", dodávateľ nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže odberateľovi ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak odberateľ v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

13. Odberateľ sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje a adresu, IČO, fakturačné údaje, tiež správny e-mail a tel. číslo. Odberateľ sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť.

 

14. Každá odoslaná objednávka sa stáva záväznou. Jej zrušenie je možné len v deň odoslania objednávky alebo ešte pred odoslaním tovaru, a to až po vzájomnej dohode. V prípade neprevzatia zásielky je firma COOLish s.r.o. oprávnená požadovať úhradu vzniknutých nákladov na prepravu a balné. Objednávka na dobierku môže byť pred odoslaním preverená na telefónnom čísle uvedenom v objednávke. V prípade platby vopred je objednávka spracovaná a odoslaná bez overenia ihneď po platbe.

 

15. Potvrdením objednávky sa obe strany dohodli, že ak odberateľ nevyzdvihne ním objednaný tovar, dodávateľ si účtuje jednorazový poplatok za vzniknuté náklady vo výške 10,- Eur. V prípade, že náklady dodávateľa prevyšujú túto sumu dodávateľ si bude účtovať celú vzniknutú škodu.

 

16. Vyhradzujeme si právo požadovať platbu vopred v týchto podmienkach:

 

  • pri prvých troch objednávkach tovaru
  • pri objednávke odberateľom, ktorý v minulosti zásielku na dobierku neprevzal
  • pri objednávke nad 300 €
  • pri objednávke mimo územie SR

 

17. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prijatú objednávku na základe bodu 16., alebo ak objednávka nespĺňa potrebné naležitosti.

 

18. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorenie doručenia, alebo stratu zásielky spôsobenú doručovateľom.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

19. Odberateľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

 

20. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým zmiernou cestou; v prípade, ak zmluvné strany nevyriešia spor zmierlivou cestou obrátia sa na vecne a miestne príslušný súd podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).

 

21. Ak má odberateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. § 37e zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (zák. č. 97/1963 Zb. ZMPSP v znení neskorších predpisov) je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný slovenský súd.

 

22. Ak má odberateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR avšak v rámci EU, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. oddielu 7 článku 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný slovenský súd.

 

23. Tieto OP sú spracované v súlade s príslušnými ust. OBZ, OZ, zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. č. 250/2007 Zz. v znení neskorších predpisov), zákonom o elektronickom obchode (zák. č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (zák. č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

 

24. Tieto OP  nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na www.velkoobchodnazona.sk 2012

 

2. Ochrana osobných údajov

1. Vyplnením registračných údajov, prípadne údajov v objednávke a ich následným odoslaním dáva odberateľ súhlas na ich spracovanie.

 

Prevzatím týchto údajov sa spoločnosť COOLish s.r.o. prevádzkovateľ veľkoobchodu www.velkoobchodnazona.sk zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov a použiť ich výhradne na evidenciu a spracovanie v spoločnosti COOLish s.r.o.. Odberateľ udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú na zasielanie obchodných a reklamných noviniek spoločnosťou COOLish s.r.o. akoukoľvek elektronickou formou správ. Súhlas na spracovanie osobných údajov dáva odberateľ na dobu neurčitú.

 

V prípade, ak odberateľ požiada o vyradenie údajov z databázy, budú všetky osobné údaje vymazané. Registrovaný odberateľ je povinný oznámiť centru spracovania údajov zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov uvedených v profile, prípadne ich sám aktualizovať a zmeniť podľa aktuálnej skutočnosti. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných alebo firemných údajov.

 

2. Každý odberateľ je oprávnený písomne požiadať spoločnosť COOLish s.r.o.  o poskytnutie informácií o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané, má právo k ich prístupu a v prípade porušenia svojich práv má možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Odberateľ je povinný poskytovať len úplné a pravdivé údaje o svojej osobe, firme.
3. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa COOLish s.r.o. súčasne zaväzuje, že na prianie odberateľa vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy. Táto žiadosť musí byť písomná, zaslaná na email info@velkoobchodnazona.sk s predmetom správy uvedeným ako „žiadosť o vymazanie osobných údajov z databázy.“
4. Odoslaním registračného formulára, alebo potvrdením objednávky na www.velkoobchodnazona.sk,  alebo prostredníctvom nástroja FACEBOOK CONNECT, udeľuje odberateľ súhlas COOLish s.r.o. k spracovaniu osobných údajov v rozsahu za podmienok uvedených v tomto odstavci.
YTU4Zjg